Услуги и Обща информация

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на WES.BG

 

 1. ПРЕДМЕТ

 

Настоящият Документ представлява общите условия или условията на ползване на wes.bg и мобилното приложение wes, които уреждат правилата за използването на we.bg и мобилното приложение wes, включително сключването на договор за покупко-продажба , взимане на електронен ваучер или заявяване на услуги с търговец от този електронен магазин.

 

 1. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ПЛАТФОРМАТА www.wes.bg

2.1.   „ДЖЕТ БОКС” ООД е дружество със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Дон” № 1,  с ЕИК 205815402 и данъчен номер BG 205815402.

 

2.2.   „ДЖЕТ БОКС“ ООД администрира електронния магазин WES, под формата на сайта wes.bg, както и мобилното приложение wes (наричани за краткост „Платформата “).ДЖЕТ БОКС“ ООД щe бъде наричано за краткост по-долу „WES“.

 2.3.   Можете да се свържете с WES на посочения по-горе адрес, на телефон 0896768063 или на и-мейл адрес office@wes.bg. 

 

2.4. Продавач на Платформата може да е всяко лице, което предлага стоки или услуги на трети лица с търговска цел и има сключен съответен договор за това с WES.

 

3.ДЕФИНИЦИИ

3.1.   Клиент – всяко физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което отговаря на едно или повече от следните условия:

3.1.1. получава достъп до Съдържанието чрез комуникационните средства, предоставени от WES (по електронен път, телефона и т.н.) или по съществуващ договор за използване с WES и което е заявило  създаването и използването на Акаунт;

3.1.2. след създаването на свой акаунт на Платформата, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба , взимане на електронен ваучер или заявяване на услуги от разстояние през Платформата за електронна търговия WES с WES или друг търговец.

3.2. Ползвател – всяко физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което се е регистрирало на Платформата и което чрез завършването на процеса на създаване на Акаунт е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в Платформата

3.3   Продавач – WES или всяко друго лице, предлагащо сткоки или услуги на Платформата.

3.4.   WES Marketplace ( маркетплейс) – платформата за електронна търговия WES, предоставяна на други търговци от WES, посредством която те предлагат за продажба свои стоки , услуги или възможноста да имат отделен свой онлайн магазин.


 

3.5. Сайт – електронния магазин, хостван на уеб адреса wes.bg и неговите поддомейни


 

3.6.   Платформата – Сайта или мобилното приложение WES

3.7.   Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация за Клиента и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, данъчни фактури и др.). Клиентът е отговорен цялата информация, въведена в Акаунта, да е вярна, пълна и актуална.

3.8.   Любими – раздел в Акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци от Стоки и Услуги, които желае да следи във връзка с евентуални покупки чрез използване на услугата

3.9.   Списък – секция в раздел „Любими“, в която Клиентът може да добавя продукти, от които се интересува

3.10. Моята количка – секция в Акаунта, която позволява на Клиента да добавя Стоки или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап.

3.11.   Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Wes и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Продавача, през Платформата, желанието си за купуване на Стоки или Услуги от Платформата.

3.12.   Стока(-и) или Услуга(-и) – всеки продукт или услуга, или цифрово съдържание, намиращи се на Платформата, включително продукти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор.

3.13.   Кампания – всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на Платформата, марката Wes или определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

3.14.   Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Клиента за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Платформата, въз основа на и неразделна част от които са настоящите общи условия за ползване на Платформата („Документа“).

3.15.   Съдържание

 • цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;
 • съдържанието на всяко съобщение от страна на Клиента към Wes и / или Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
 • всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на Wes и/или друг Продавач на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
 • информацията на Платформата, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
 • информацията на Платформата, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;
 • данни относно Продавач на Платформата.

3.19.   Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

3.28. „Намалена цена“ представлява референтна цена, съответно най-ниската цена, обявявана от Продавача за последните 30 дни преди датата на прилагане на намалената цена на Стоките.

3.29. „Продажна цена“ представява стойността на Стоките, обавена и искана от Продавача, ясно индикирана съответно за Продавача / Клиента / Ползвателя.

3.30. “АЛГОРИТЪМ НА ТЪРСЕНЕ” алгоритъмът за търсене е автоматизиран и се състои от 3 компонента: съответствието на текста (резултат, представляващ съвпадението между думата за търсене и данните за продукта), популярността на продукта в платформата Wes и неговото представяне в това търсене (интереса на потребителите с течение на времето към продукта за съответното търсене).

Временни промени (напр. промоционален период), прилагане на филтри, услуги, предлагани на платформата Wes няма да оказват влияние при изчисляването и прилагането на алгоритъма.

4.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.   Общите условия на Wes обвързват всички Клиенти на Платформата.

4.2.   Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3.   Wes си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който Сайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Клиентите от момента, в който е публикуван на Платформата. В случай на такава промяна ние ще ще публикуваме на Платформата изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ. Към всяка сделка през Платформата се  прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора от разстояние между Клиента и Продавача.

4.4.   Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.5.   Wes и маркетплейс продавачите полагат сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Wes уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

4.6.   Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от Wes се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

4.7.   Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

4.8.   Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Wes не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

5.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1.   Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона.

5.2.   Wes ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Wes прави по електронен път (имейл) или по телефона.

5.3.   Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи продавача  е длъжен да уведоми за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

5.4.   Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща ,че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена. Такова съобщение съдържа уведомление, че клиентът допълнително ще бъде уведомен от куриер за точната дата на доставка. Wes не е страна по договор за покупко-продажба от разстояние, сключен през Платформата за Стоки/Услуги, предлагани от маркетплейс Продавачи.

5.5.   Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Клиента. Гаранционният сертификат за всяка Стока ще я придружава при получаването й, ако такъв е наложително да има.  

6.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1.   Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

6.2.   Wes си запзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако Клиентът злоупотребява с правата си по какъвто и да е начин и това е в ущърб на Wes или трето лице. При това положение право на Клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на Wes, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. В тези случаи Wes не носи отговорност за евентуалните вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това действие.

6.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Платформата адреси в раздел „Контакт”.

6.5.   В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, Wes си запазва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Платформата.

6.6.   Wes може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от други търговци промоции на Платформата, за определен период от време.

6.7.  Всички цени на Стоките и/или Услугите на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

6.9.   В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания, са за сметка на Клиента. Затова Wes препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при он-лайн плащания или такива чрез банка.

6.10.   Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия. 

7.ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

7.1.   Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез Платформата без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Клиента за това. Съответният Продавач ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

 

 

8.ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1.   Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на Wes.

8.2.   Wes има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

8.3.   Нищо в сключения между Wes и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Wes последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктите или Услугите, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Wes върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Wes.

8.4.   Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели и само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този Документ.

8.5.   Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Wes за това и само за частта от Съдържанието, по начина и до степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Wes и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Wes, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

8.6.   Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Wes няма да се счита за съгласие от страна на Wes да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Wes.

8.7.   Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Wes.

 

9.ПОРЪЧКА

9.1.  Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в Моята количка за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

 

9.2.   Всяка добавена в Моята количка Стока и/или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в Моята количка, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

 

9.3. Потвърждавайки Поръчката Wes потвърждава доставката само на един брой от съответната Стока в регистрираната поръчка. Останалите бройки от въпросния модел Стоки ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества. Регистрирането на Поръчката не е равнозначно на нейното потвърждаване.

 

9.4.   Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Wes във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на Wes да предостави тези данни на съответния маркетплейс Продавач, когато Поръчката съдържа Стоки/Услуги на последния.

 

9.5.   С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Wes и/или маркетпелйс Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

 

9.6.   Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
 • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания
 • предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.

 

9.7.   Клиентът упражнява правото си на отказ от договора слючен от разстояние в срока, предоставен от съответния Продавач, който не може да е по-кратък от законоустановения.  Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от Клиента или трето лице. Клиентът може да се свърже във връзка с отказа си от договора, сключен от разстояние с Продавача на посочените в Сайта телефони или email адрес. Wes не носи отговорност за неспазване на договорните отношения между Купувача и Продавача, но запазва правото си да санкционира Продавача, ако, при установяване на неизпълнение на Договора, между него и Купувача, накърнява и или е в ущърб на реномето и доброто име на платофрмата.

 

9.8. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е получил доказателство от Клиента, че последният е върнал съответната Стока. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента като се използва същото платежно средство, използвано от Клиента при първоначалната трансакция, освен ако Клиентът не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.

 

9.9.   Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

 

9.10. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само Клиентите, които са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от Marketplace Продавачите и всички Клиенти по отношение на стоките, предлагани от Wes, при положение, че са изпълнени следните условия (1) когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани; (2) когато поръчката е на продукти, купени в пакет на пакетна цена, то ще бъдат върнати всички продукти, от които се състои пакетът; (3) когато продуктът / Поръчката е бил получен с подарък, съпътстващи продукти, въпросния подарък или съпътстващи продукти също ще бъдат върнати.

 

9.11. Със създаването на Акаунт Клиентът има възможност да използва секция (раздел), наречена „Любими“, в която може да създава Списъци. Тези списъци са лични и се виждат единствено от Клиента. 

 

 

10.СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

 

10.1.   Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

 

 • при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;

 

 • при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

 

 • при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;

 

 • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

 

 • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

 

 • при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

 

 • при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

 

 • при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

 

 

 

11.ПОВЕРИТЕЛНОСТ

11.1.   Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на Wes, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от Wes: (1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Търговски съобщения, периодични уведомления по и-мейл; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

 

11.2.   Клиентът се съгласява да предостави на Wes неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. Wes има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Wes може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Платформата или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Платформата. Wes няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

 

11.3.   С предоставянето на свои данни на Wes (включително електронен адрес) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват Wes или трети лица, които са куриери, Marketplace търговци, партньори на Wes и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които Wes може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

 

 

 1. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

12.1.   В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Търговски съобщения.

12.3.   Отказът за получаване на Търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

12.4. След добавянето на Стоки или Услуги в следната секция в Акаунта:

12.4.1. „Моята количка“, Продавачът ще уведомява Клиента /Потребителя относно:

 • Промяна на цената на Стоките или Услугите в секцията „Моята количка“
 • Препоръки за Стоки, които са подобни на тези, добавени в секцията „Моята количка“
 • Наличието на Стоки в секцията „Моята количка“

12.4.2. „Любими“, Продавачът ще уведомява Клиентът / Потребителят относно:

 • Промяна на цената на Стоките или Услугите, добавени в секцията „Любими“
 • препоръки за Стоки или Услуги, подобни на тези, добавени в секцията „Любими“
 • Наличност на Стоки

 

12.4. След покупката на Стока или Услуга, Wes ще изпрати на Клиента търговски съобщения относно:

 • Предложения за Стоки или Услуги, препоръчвани да бъдат използвани заедно с купената Стока или Услуга

 

Клиентът може да се отпише по всяко време от получаването на Търговски съобщения, като кликне върху линка за отписване, публикуван в търговските съобщения, получени от Wes или като се свърже с Wes за тази цел.

Освен това ние може да използваме Вашите данни за пазарни и потребителски проучвания. Ние не използваме данните, събани в контекста на пазарни и потребителски проучвания за рекламни цели. Детайлна информация може да намерите в контекста на съответното проучване.  Вашите отговори на потребителските проучвания не се изпращат на трети страни, нито се публикуват. Може да възразите срещу използването на данните Ви за пазарни проучвания по всяко време безплатно чрез кликане на линка за отписване, публикуван във всяко съобщение или като се свържете с Wes.

 

 

13.ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

 

13.1.   Цените на Стоките и Услугите, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

 

13.2.   Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка. Поръчки на продукти, предлагани от Wes на стойност над 5000 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят предварително по банков път или чрез банкова карта.

 

13.3.   Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

 

13.4.   Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

 

13.5.   Wes издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на Платформата от Wes. Клиентът е съласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването й в Акаунта му. В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа в Акаунта, молим да ни уведомите на имейл адреса: office@wes.bg 

13.6.   Wes не издава и не праща фактури за покупки или други плащания, свързани с покупки на Стоки и/или Услуги, предлагани от Marketplace Продавачите, които имат задължението да правят това съгласно действащото българско законодателство.

 

13.7.   С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът/Потребителят е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

 

13.8.   Клиентът ще разполага със запис на издадените му от Wes фактури в Акаунта си, като може да ги съхрани или архивира във всеки един момент.

 

13.9. (1) Плащането с 1 клик е бърз начин за плащане през мобилното приложение на Wes или сайта wes.bg чрез дебитна или кредитна карта, което се извършва само с един клик чрез помоща на Token-а на картата без да има нужда от въвеждане на данни на картата при всяка транзакция.

 

(2) Методът “Плащане с 1 клик” може да се активира по всяко време, след създаването на акаунт, при регистрирането на нова поръчка или след получаване на потвърждение за регистрирана поръчка.

 

(4) Клиентът може да активира опцията „Плащане с 1 клик“ към момента, в който той прави поръчка и избере плащане чрез дебитна или кредитна карта, след което избере да активира тази опция. Процесът на активация е същия, като описания в ал. 2, като след завършването му Клиентът плаща, съответно завършва Поръчката. След потвърждението за плащане, Клиентът може да използва картата си отново чрез Token-а.

 

(5)  Клиент може да активира опцията „Плащане с 1 клик“, ако е направил Поръчка, избрал е плащане чрез дебитна или кредитна карта, но не е активирал „Плащане с 1 клик“. След получаване на потвърждението за извършено плащане Клиентът ще получи възможността да запази данните на банковата си карта по гореописания начин. След това Клиентът ще може да използва картата си за бъдещи плащания, използвайки Token-а.

 

(6) Клиент с активна опция за “Плащане с 1 клик” няма да има нужда да попълва всеки път данните на своята карта. С въвеждането на данните на картата си Клиентът потвърждава, че е бил информиран и е съгласен с условията за ползване на Платформата по отношение на “Плащане с 1 клик”, както и изричното си съгласие тези данни да бъдат използвани чрез Token-а за следващи транзакции.

 

(8) Клиентът може да въведе данните на повече от една свои дебитни или кредитни карти за плащане, за които може да се активира опцията “Плащане с 1 клик”. Данните на всяка карта ще бъдат свързани с различен Token. Клиентът може по всяко време да изтрие всеки Token за всяка карта. Също така Клиентът може по всяко време да изтрие всеки един Token като деактивира услугата “Плащане с 1 клик” от своя акаунт в Платформата в секцията „Моите поръчки“. Тези действия ще доведат до невъзможност Клиентът да ползва услугата „Плащане с 1 клик“ до евентуалната й нова активация по гореописаните начини.

 

(9) Данните за платежните карти на Клиента няма да бъдат достъпни за Wes, нито ще бъдат съхранявани от Wes, а само от издателя на съответната платежна карта или от друг субект, упълномощен да предоставя услуги за съхранение на идентификационни данни на картата.

 


 

 

(11) В определени случаи, за да се запази сигурността на Транзакциите, Клиентът ще трябва да разреши плащането чрез повторно въвеждане на паролата на картата или използването на пръстови отпечатъци за мобилни терминали, които имат тази функция.

 

(12) От съображения за сигурност при извършване на Транзакции, Клиентът се съветва да не влиза в Сайта и да задава автоматична опция за влизане в мобилните устройства. Разкриването на парола на картова сметка е забранено и се препоръчва да се използва сложна парола (например поне осем знака, включително големи букви, малки букви, цифри и специални символи).

 

(13) Клиентът може да въвежда данните на няколко карти, които притежава, за които може да се активира опцията „Плащане с 1 клик”, с един свързан Token на платежна карта. Също така, той може по всяко време да изтрие запазената карта, което ще прекрати достъпа му до услугата „Плащане с 1 клик”.

 

(14) В случай, че в акаунта на Клиента има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.

 

 

 

14.ДОСТАВКА НА СТОКИ

14.1.   Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Клиента, до който адрес следва да има лесен достъп с товарен автомобил, или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента. В случаите на доставка до врата Клиентът трябва да посочи етажа, до който продуктите следва да бъдат доставени в полето за адреса в електронния формуляр на wes.bg, определено за това. В противен случай, доставаката ще бъде извършена до сградата, посочена като адрес за доставка, ако има достъп до сградата с товарен автомобил.

 

14.2.   Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то молим да се свържете с Продарача на посочения адрес в Сайта, а ако тази опция е невъзможна, може да се свържете с  нас на имейл office@wes.bg и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

 

14.3.(1) Условията на доставката за продуктите, предлагани от Wes се намират на инфо страницата на Платформата „Доставка на поръчките“.

(2) Условията и цената на доставка на стоките на Marketplace Продавач ще бъде доведена до знанието на Клиентите в съотвентата страница на всеки такъв търговец в Платформата, която е достъпна чрез активното му наименование в текста “Предлаган и с доставка от …” под всяка Стока.

(3) Цената на доставката, когато има такава, ще е видна след като желания Продукт(-и) се постави в количката.

 

 1. ГАРАНЦИИ

15.1.   Продавачът предлага всички Стоки на Платформата с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция. Всеки продавач е самостоятелно отговорен за съответствието на предлаганата от него Стока/ Услуга със сключения Договор.

 

15.3.   По отношение на стоките, продавани и доставяни от Marketplace Продавачите, чрез Платформата, Клиентът следва да получи при доставката на всяка Стока, която има гаранция, гаранционен сертификат с всички детайли на сервизния център, който осигурява поправката в гаранционния срок. Гаранцията на Стоките, които са закупени от Marketplace Продавачите през Wes, е осигурена от оторизирания сервиз, който е обозначен от Продавача. Marketplace Продавачите са единствено и самостоятелно отговорни за наличието на законово изискваната документация, която следва да придружава купените от тях Стоки, както и за осигуряването на гаранционен сервиз.

 

15.5.   Клиентът е длъжен да актуализира регулярно данните в Акаунта си и да ги преглежда преди всяка поръчка, тъй като Продавачът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционния сертификат.


 

15.6 Условията за ползване, манипулация и транспортиране на един разопакован продукт са същите, както на опакованите порукти от производителя и се ползват със същите предимства, освен ако не е посочено друго в страницата на стоката.


 

15.7. Поправката/ремонтът на Стоки извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с Договора за прождаба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Клиента и се извършва в срок, уговорен между страните.

 

 

 

16.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

16.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Клиента, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Клиента на транспортния документ, предоставен от куриера.

 17. РЕКЛАМАЦИИ И ОПЛАКВАНИЯ

17.1 Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената Стока и/или Услуга, Клиентите имат на разположение формуляра за оплаквания тук. Всеки Клиент може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл. Формулярът може да копирате от тук:

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

 

 

До ………………………

 

/името на търговеца/

 

……………………………………………………………………..

 

/адрес, ЕИК/

 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

 

…………………………………………………. /описание на продукта/

 

Стоката е поръчана на ………………….

 

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

 

………………………………………………………………………../име на потребителя/

 

гр./с……………………………………………………………. /адрес на потребителя/

 

 

 

……………….                                                                          …………………………….

 

/Дата/                                                                             /подпис на потребителя/

 

18.ОТГОВОРНОСТ

18.1   Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Клиента вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

 

19.ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Моля, прегледайте политиката за защита на лични данни, която е част от този Документ и може да видите тук.

 

20. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Моля, прегледайте политиката за използване на бисквитки, която е част от този Документ и може да видите тук.

 

21.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

21.1.  Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

 

21.2.   Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 

 

22. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Приложимо към настоящия договор е българското законодателстово. Приемайки настоящите общи условия, Клиентът разбира и се съгласява, че Wes може да прехвърли всички свои права и задължения, възникнали на основание на Документа, на друго дружество или трето лице, което е част от фирмената група на Wes. Евентуалните спорове, възникнали между Wes и Kлиенти, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища. Договорите за покупко-проджаба, сключени между Клиент и Marketplace Продавач през Платформата се решават от компетентния български съд в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не са се уговорили друго.

 


 


Последно променени на: 2022-12-21 11:49:30